Renew, Refresh, Re-imagine

Learning from our experiences and looking to the future
We are delighted to announce the Scottish Learning Festival will take place from
Tuesday 21 until Thursday 23 September 2021.

Ath-nuadhaich, Ath-ùraich, Ath-smaoinich

Ag ionnsachadh bho ar n eòlasan agus a’ coimhead air adhart ris an àm ri teachd
Tha sinn air leth toilichte innse gum bi Fèis Ionnsachaidh na h-Alba a’ tachairt bho
Dhimàirt 21 gu Diardaoin 23 Sultain 2021.
We are excited to be hosting an entirely virtual event this year, offering you an amazing 3D experience. This means you’ll be able to join us in a fantastic digital arena, enjoy our ever popular conference programme through a range of live and recorded sessions; take a tour around the exhibition area and connect with exhibitors; and find a space to network with colleagues – all from your own device.

We’re busy pulling together a fantastic conference programme and will update this website with further information shortly. In the meantime, please save the date and be sure to watch this space.

You can also sign up for our regular e-bulletin ‘The Delegate’ for all the latest information and news about SLF 2021.
Tha sinn air bhioran a bhith a’ cumail tachartas gu tur bhiortual am-bliadhna, a’ tabhann eòlas iongantach 3D dhuibh. Tha seo a’ ciallachadh gum bi e comasach dhuibh a thighinn còmhla rinn ann an raon didseatach sgoinneil, tlachd fhaighinn às a’ phrògram co-labhairt againn air a bheil fèill cho mòr tro raon de sheiseanan beò agus clàraichte; cuairt a ghabhail timcheall an raon taisbeanaidh agus ceangal a dhèanamh le luchd-taisbeanaidh; agus àite a lorg airson conaltradh ri co-obraichean – uile bhon inneal agad fhèin.

Tha sinn trang a’ cur prògram co-labhairt sgoinneil ri chèile agus nì sinn ùrachadh air an duilleig seo le tuilleadh fiosrachaidh a dh’aithghearr. Gu ruige sin, feuch gun sàbhail sibh an ceann-latha agus cumaibh cluas ri claisneachd airson tuilleadh fiosrachaidh.

Faodaidh sibh cuideachd clàradh airson na h-iris-d chunbhalaich againn ‘The Delegate’ airson an fhiosrachaidh agus nan naidheachdan as ùire mu Fhèis Ionnsachaidh na h-Alba 2021.
REGISTER NOW
Clàraich an-dràsta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram