About Scottish Learning Festival

What is the Scottish Learning Festival?

Dè th' ann am Fèis Ionnsachaidh na h-Alba?

The Scottish Learning Festival is the largest annual professional learning event for Scottish education.

It is the annual conference and exhibition for educational professionals across Scotland and is completely free to attend. Organised by Education Scotland, SLF aims to inspire, innovate and inform great educational practice. Traditionally the event is held in the Scottish Event Campus in Glasgow, this year the event will be hosted online.

SLF online will boast a full programme of seminars and a fantastic line up of keynote speakers and opportunities for professional networking.

The online exhibition area is organised by Springboard Events in conjunction with Education Scotland and is a great opportunity for exhibitors to showcase products and resources.

Is e Fèis Ionnsachaidh na h-Alba an tachartas ionnsachaidh proifeasanta bliadhnail as motha ann am foghlam na h-Alba.

Is e seo a’ cho-labhairt agus an taisbeanadh bliadhnail airson proifeiseantaich foghlaim air feadh na h-Alba agus tha e gu tur an-asgaidh a bhith an làthair. Air a chur air dòigh le Foghlam Alba, tha Fèis Ionnsachaidh na h-Alba ag amas air deagh chleachdadh foghlaim a bhrosnachadh, ùrachadh agus taic-fiosrachaidh a chur ris. Bha e mar chleachdadh a bhith a’ cumail an tachartais ann an Àrainn Thachartasan na h-Alba ann an Glaschu, ach am-bliadhna thèid an tachartas a chumail air-loidhne.

Anns a’ cho-labhairt dhidseatach bidh làn phrògram de sheiminearan agus taghadh air leth de phrìomh luchd-labhairt agus cothroman airson cur ri bhur lìonra phroifeasanta.

Tha an raon taisbeanaidh air-loidhne air a chur air dòigh le Springboard Events ann an co-bhoinn le Foghlam Alba agus tha e na chothrom math do luchd-taisbeanaidh na toraidhean agus na goireasan aca a thaisbeanadh.

Why should you attend?

Carson a bu chòir dhuibh a bhith an làthair?

With a combination of top quality keynote speakers, interactive seminars and the ever popular exhibition area, SLF is the ideal place to share thinking and discuss education.

Our online event this year will still provide lots of opportunities for discussion, reflection and networking and we hope it will allow lots of you who found it difficult to join a physical event, the chance to get involved.

We’re working on a wide range of live and recorded sessions and keynote speeches to support your career long professional learning, helping to keep your professional practice fresh, up-to-date and relevant.

You can also find opportunities to discover innovative practice, new resources and exchange knowledge and ideas with other professional colleagues and experts.

Le measgachadh de phrìomh luchd-labhairt, seiminearan eadar-ghnìomhach agus an raon taisbeanaidh a tha a’ còrdadh ri uiread, is e Fèis Ionnsachaidh na h-Alba àite fìor mhath airson beachdan a cho-roinn, agus bruidhinn air foghlam.

Bidh an tachartas air-loidhne againn am-bliadhna fhathast a’ lìbhrigeadh mòran chothroman airson deasbad, meòrachadh agus conaltradh agus tha sinn an dòchas gun toir e cothrom do mhòran agaibh aig an robh duilgheadas a bhith an làthair aig tachartas fiosaigeach, a dhol an sàs ann.

Tha sinn ag obair air raon farsaing de sheiseanan agus prìomh òraidean beò is clàraichte gus taic a thoirt do ionnsachadh proifeasanta fad bhur dreuchd, a’ cuideachadh le bhith a’ cumail bhur cleachdadh proifeasanta ùr agus buntainneach.

Gheibh sibh cuideachd cothroman gus cleachdadh ùr-ghnàthach is goireasan ùra a lorg agus iomlaid eòlais agus bheachdan a dhèanamh le co-obraichean agus eòlaichean proifeasanta eile.

Themes

Na Cuspairean

The theme for this year’s event has been confirmed: ‘Renew, Refresh, Re-imagine: Learning from our experiences and looking to the future.’ We’re busy pulling together a fantastic conference programme, which will be available soon. Meantime, make sure you sign up to our regular e-bulletin ‘The Delegate’ for all the latest news right to your mailbox.

Is e ‘Ath-nuadhaich, Ath-ùraich, Ath-smaoinich: Ag ionnsachadh bho ar n eòlasan agus a’ coimhead air adhart ris an àm ri teachd, cuspair na bliadhna seo. Tha sinn trang a’ cur prògram co-labhairt sgoinneil ri chèile a bhios ri fhaighinn a dh’ aithghearr. Gu ruige sin, feuch gun clàraich sibh airson na h-iris-d chunbhalaich againn ‘The Delegate’ airson nan naidheachdan as ùire.

REGISTER NOW
Clàraich an-dràsta

When is SLF?

Cuin a bhios e?

The Scottish Learning Festival will take place from Tuesday 21 September until Thursday 23 September 2021.
Tachraidh Fèis Ionnsachaidh na h-Alba bho Dhimàirt 21 gu Diardaoin 23 Sultain 2021.

Location

For the first time ever we’re taking SLF online and offering an entirely virtual event. Further details of the programme, and instruction of how to register for sessions will be announced soon. In the meantime please save the date in your diary: Tuesday 21 September until Thursday 23 September 2021.

An t-Àite

Airson a’ chiad uair a-riamh tha sinn a’ cumail Fèis Ionnsachaidh na h-Alba air-loidhne agus a’ tabhann tachartas gu tur bhiortual. Thèid barrachd fiosrachaidh mun phrògram, agus stiùireadh air mar as urrainn dhut clàradh airson seiseanan, ainmeachadh a dh'aithghearr. Gu ruige sin, feuch gun cùm sibh cuimhne air an ceann-latha: Dimàirt 21 Sultain gu Diardaoin 23 Sultain 2021.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram