About SLF Online 2021

Traditionally, the Scottish Learning Festival takes place at the Scottish Events Campus in Glasgow, boasting an impressive guest list of around 4000 delegates from across Scotland as well as welcoming a selection of international visitors over the two days. Each year we try to explore, review and adapt SLF to ensure we bring you an event that’s current and inspiring; which is why this year we are hosting an entirely virtual event over three days.

SLF online will give you the opportunity to sign up for a wide range of live and recorded sessions making the event more accessible to attend no matter where you are in Scotland, or indeed the world.

Mu Fhèis Ionnsachaidh na h-Alba air-loidhne 2021

Mar bu tric, bhiodh Fèis Ionnsachaidh na h-Alba a’ gabhail àite aig Àrainn Thachartasan na h-Alba ann an Glaschu, le liosta aoighean iongantach de chòrr is 6000 riochdaire bho air feadh na h-Alba a thuilleadh air taghadh de luchd-tadhail eadar-nàiseanta thairis air an dà latha. Gach bliadhna bidh sinn a' feuchainn ri Fèis Ionnsachaidh na h-Alba a sgrùdadh, ath-bhreithneachadh agus atharrachadh gus dèanamh cinnteach gun toir sinn tachartas dhuibh a tha brosnachail agus a bhuineas ri cùisean an latha; is e sin an t-adhbhar am-bliadhna gu bheil sinn a’ cumail tachartas gu tur bhiortual thairis air trì latha.

Bheir Fèis Ionnsachaidh na h-Alba air-loidhne cothrom dhuibh clàradh airson raon farsaing de sheiseanan beò is clàraichte, rud a nì an tachartas nas ruigsinnich ge bith càite a bheil sibh ann an Alba, no gu dearbh anns an t-saoghal.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram